Op vrijdagavond 18 november 2022 vond de jaarlijkse ledenvergadering van sportclub plaats in het clubhuis. Zoals de laatste jaren steeds het geval was, werd de vergadering bezocht door ruim 20 leden.

De eerste 6 agendapunten werden vlot afgewerkt met de gebruikelijke verslagen van secretaris en penningmeester. Agendapunt 6 (kascontrolecommissie) werd afgehandeld door Christiaan Groote, die nog een persoonlijk presentje had voor de scheidende voorzitter John Kemper.

Zonder pauze werd overgegaan naar het agendapunt bestuursverkiezing. Daarbij waren Nancy Stevens (secretaris) en Remco Grob (penningmeester) aftredend en herkiesbaar. Beiden werden voor een volgende periode herkozen, daar er geen tegenkandidaten waren.

Het hoogtepunt van de avond was daarna het aftreden van John Kemper als voorzitter, daar hij zich niet meer herkiesbaar stelde. Er was inmiddels al een nieuwe kandidaat voorzitter benaderd, nl. Marc de Lange. Hij werd met algemene stemmen door de ledenvergadering gekozen tot voorzitter van sportclub. John werd toegesproken door bestuurslid Edwin Grob, die de afgelopen 10 jaar van voorzitter John Kemper nog eens uitgebreid belichtte en hem beschreef als een zeer verdienstelijk en prima voorzitter. Daarna natuurlijk de bloemen en een presentje van het bestuur, nl. een voorzittershamertje met opschrift.

 
Daarna overhandigde John de (grote) voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter Marc de Lange, die hem persoonlijk bedankte en hem ook een presentje gaf.  Marc hield daarna  meteen maar zijn “maidenspeech” en bracht de vergadering vervolgens tot een goed einde.

Na de vergadering stroomde het clubhuis vol met vele leden, die eveneens afscheid kwamen nemen van voorzitter John Kemper. Zijn dochters hadden samen met een speler van VAV, het team, dat altijd op de dinsdag traint en waarvan John ook deel uitmaakt, een surpriseparty voor hem georganiseerd.

 
John mocht nog een aanzienlijk aantal cadeaus ontvangen en werd tevens nog toegesproken door Hans van Workum, met wie John jarenlang het duo “Het Benkske” vormde. John ontving een mooie fotocollage uit de historie met vele bekenden erop. Daarna werden ook John “zijn 3 dames (vrouw en dochters)” in de bloemen gezet.

De avond bleef nog lang gezellig en het muzikale tintje werd verzorgd door zanger Gerard van Weelden.

Laden...